Welcome Guest

Min konto | Log ind |  Indkøbskurv :

0 vare(r)


Hvad er brændværdi? På træpiller

Brændværdien angiver, hvor meget energi træpillerne frigiver ved afbrænding – altså den mængde varme, du får ved afbrændingen af pillerne. Jo højere brændværdi, jo mere varme vil træpillerne producere i forhold til mængden. Brændværdien afhænger både af træpillens ensartethed, vandindhold og askeindhold samt askesmeltepunkt. En lav brændværdi ligger under 4,8 mens en høj brændværdi ligger på 4,9-5,0.

Øvre brændværdi
Træ har et naturligt indhold af aske på 0,36 %, hvilket er så lille en mængde, at det er svært at måle nøjagtigt. Træ til savværker og træindustrien indeholder fugt og bark. Savsmuld og høvlspåner indeholder fugt, men nogle gange også bark i små mængder, og det er her, forskellen i kvaliteten ligger. Der er en lille forskel på energiindholdet i nåletræ og løvtræ. Løvtræets energiindhold er lidt lavere, da askeindholdet er 0,1 % højere. Dertil kommer mikroskopisk forskel på energiindholdet i træet fra grene, kernetræ og et typisk stammetræ.

Den øvre brændværdi for rent stammetræ uden bark og helt uden fugt er; 4588 Kcal/kg – 19,2 Mj/kg – 5,3 kWh/kg.

Energiindholdet i træpiller er omkring 17,5 MJ/kg (4,9 kWh/kg). To kilogram træpiller svarer til omkring én liter fyringsgasolie. 

Brændværdien kan opgøres i både øvre brændværdi og effektiv brændværdi. Den effektive brændværdi viser den nyttevarme, der er i træpillerne og er den værdi, der giver det faktiske billede af energiindholdet. Vær opmærksom på, hvilken type brændværdi, der er angivet, når du sammenligner træpiller.

bedste brændværdi træpiller

Energiindhold i træ og træpiller er det samme. Når man producerer træpiller, er det kun formen, der ændres – ikke energiindholdet, som opgøres i øvre brændværdi og effektiv brændværdi.

Forskellige træsorter med eller uden barkrester har forskellig brændværdi som når man kender askeindholdet og træpillens fugtindhold, ja, så kan man beregne den værdi, der har betydning for beregning af den effektive brændværdi.

Anvendes rent træ af fyrretræ uden bark og har man 100 % styr på produktionen. Det betyder, at man har den bedste træpille. Den effektive-brændværdi kan derfor ikke være højere end:

Med aske 0,4 %, fugt 6 %  - kan den effektive brændværdi ikke være højere end: 4250 Kcal/kg – 17,8 Mj/kg -4,9 kWh/kg.

Den effektive brændværdi for IKEA træpiller ligger på ca. 4,9 kWh/kg. Testet i henhold til DINplus. De svenske Ikea træpiller hører derfor til blandt de bedste træpiller.

Kvalitets standarder

Der er mange kvalitetsbetegnelser for træpiller. Tilfælles har de alle at de angiver en måde, hvorpå producenterne af træpiller kan hæfte til et etableret sæt kvalitetskontrol og kvalitetssikrings foranstaltninger for at sikre, at den samlede pille produktion kører ensartet og leverer et ensartet produkt hver gang. Alle disse kvalitetssystemer skal godkendes og kontrolleres af en akkrediteret tredjeparts revision. Om det er Danmarks Teknologiske institut, FORCE, TÜV eller et Italiensk eller Russisk akkrediteret institut er ligeværdigt

Træpiller er et standardiseret, homogent biologisk brændsel, der fremstilles ved at sammenpresse tørre spåner og smuld af rent træ fra savmøller eller træforarbejdende virksomheder. Der benyttes ingen lim eller andre kemiske tilsætningsstoffer i produktionsprocessen. Alene det høje tryk og tilsætning af damp sikrer pillernes styrke og holdbarhed. I visse lande er det tilladt at tilsætte 1-3% biologiske tilsætningsstoffer, såsom kartoffel eller majsmel eller sortlud fra celluloseindustrien. Træpiller produceret i henhold til Svenske standarder, DIN+ eller ENplus må ikke indeholde tilsætningsstoffer.

DINplus var i 2002 den første træpille kvalitetsordning der kom ind på markedet. Det blev oprettet ved DIN CERTCO i Tyskland og tidligt vundet stor popularitet i tyske og andre europæiske markeder.

ENplus kvalitet Ordningen blev etableret i 2011 og har hurtigt vundet popularitet i Europa. ENplus er meget lig DINplus på mange måder.

I de senere år har Canada også udviklet en træpille kvalitetsordning kaldet CANplus, hvilket er stort set den samme som ENplus, idet træpille producenter først certificere til ENplus og derefter anvende denne til CANplus certificering.

Mens DINplus, ENplus og CANplus er alle baseret på EU og ISO-standarder (kriterier for A1, A2, og B baseret på EN 14.961-2 eller ISO 17.225-2), så er der tilsvarende ældre Svenske og Norske standarder samt Ö-norm.

bedste brændværdi træpiller

Bark
Bark har et højere energiindhold end det rene træ, og derfor vil træpiller med relativt meget bark vise et flot resultat på den øvre brændværdi. Da bark derimod har et meget højt askeindhold, vil det have en afgørende negativ betydning for den effektiv-brændværdi og skal derfor helt undgås.

Fugtprocenten
Når træpiller afbrændes, udvikles der vand i form af vanddampe. Energien i dampen indgår i den øvre brændværdi. Fordampningen kræver energi, så des højere vandindhold i træpillen, des lavere vil det udnyttede – energiindhold være – og dermed den effektive brændværdi. I afbrænding sker der en afbrænding af gas og kulstof, og for at det kan ske korrekt med mindst mulig emission af u forbrændte kulbrinter, er det afhængigt af tre ting; nemlig hastighed, ilt og fugt – så en træpille der er helt uden fugt duer heller ikke.

Vand er naturligt bundet i træ. Jo højere vandindholdet er i træpiller, jo lavere effekt har de. Et lavt vandindhold vil altså give en højere brændværdi. Træpillers vandindhold kan være på op til 10 %.  

Askeindhold?
Træpiller af høj kvalitet danner mindre aske ved afbrænding. Det har stor betydning for mængden af slagge, der dannes under afbrænding. Slagge dannes, fordi træpillerne indeholder bestanddele, der ikke er rent træ og savsmuld. Det kan blandt andet være sand, bark og blade. Slagge lukker for ilttilførslen i fyret og giver både en lav brændværdi og kræver oftere rengøring af fyret. Jo lavere askeindholdet er, jo mindre slagge dannes der og jo højere brændværdi opnås der. Ligger træpillens askeindhold under 0,5%, vil der normal vis ikke dannes slagge ved afbrænding. 

Askeindholdet i IKEA træpiller er på max 0,5%. Så fyrer du med IKEA træpiller i et fyr eller pillebrændeovn, der er korrekt indstillet, vil der ikke dannes slagge ved afbrænding. Det betyder, at asketømning og rengøring af fyret reduceres til et minimum.  

Træpiller med lavt askeindhold giver også den bedste fyringsøkonomi. Træpillerne har udover et lavt aske indhold også en meget høj brændværdi

Farven betyder intet
Farven afhænger delvist af træsorten. Vi har set træpiller af teak og mahogni. De er fint brune. En helt lys pille er bare et bevis på, at der er brugt energi på at tørre råvaren – fyrretræ/løvtræ, da den var frisk. En mere grå farve fortæller, at råvaren enten er tørret i naturen, eller at den færdige pille har ligget lidt længere på lageret. Om træpille bliver 1 måned eller 1 år, før de brændes af, har ingen betydning - og fugten forandrer sig reelt ikke. Mørkere træpiller kan være fra en mørkere træsort, men kan desværre også være som følge af barkrester.

Træpiller af 100% rent træ. super brændværdi, ingen smuld

Globalbrændes højkvalitet træpiller er en 100 % rent og tørt savsmuld uden bark, bindemiddel eller andre tilsætningsstoffer med et askesmeltepunkt på 1.500-1.550° C, hvilket sikrer, at der ikke dannes slagger. Derudover giver pillen en god, jævn og høj varme.

Når du bruger træpiller til opvarmning, bør du også se på askesmeltepunktet. Jo lavere askesmeltepunkt, jo mere slagger vil der dannes i dit stokerfyr. Sneglen og brænderen i ovnen kan blive ødelagt, da slagger kan blive så hård, at den ikke kan fjernes. Mange træpillers askesmeltepunkt er på ca. 1.200-1.300° C.

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten og fører derfor kun certificerede træpiller – formentligt de bedste på markedet.